Limited edition Tia Maria cocktails

Don’t miss our limited edition Tia Maria cocktail specials.

Espresso Spritz: 50ml Tia Maria, 100ml Tonic Water, Orange Zest
Not So Negroni: 12.5ml Tia Maria, 12.5ml Mozart Dark Chocolate, 25ml Punt E Mess, 25ml Santa Claro
spresso Martini: 60ml Espresso, 15ml Sugar Syrup, 40ml Ketel One, 20ml Tia Maria